Welkom   Consulting   Vennootschappen  Domicilie  Zaakvoerder 


Vennootschappen    BVBA & NV
                           
                            1. Oprichting van een nieuwe vennootschap
                           
                            2. Stoppen met een vennootschap
                           
                            3. Aanschaf van een betaande vennootschap

                                  4. Aanbod Belgische vennootschappen


1. Oprichting van een vennootschap

Een vennootschap oprichten doe je als volgt: een financieel plan maken, een oprichtingsakte opstellen, die akte registreren, neerleggen en bekendmaken, en een vennootschapsregister aanleggen.

EEN FINANCIEEL PLAN OPSTELLEN 

Wanneer u een nv, bvba, cvba of comm. vennootschap wil oprichten, moet u eerst een financieel plan (laten) opstellen met betrekking tot de voorgenomen activiteiten. Dat plan geeft een gedetailleerd overzicht van de financiële inkomsten en behoeften gedurende de eerste twee werkjaren van de vennootschap. Het financieel plan wordt voorgelegd aan een notaris die het bewaart.

Als de onderneming failliet gaat tijdens de eerste drie jaar en achteraf blijkt dat het maatschappelijk kapitaal ontoereikend was voor de eerste twee werkjaren, dan kunnen de oprichters van de vennootschap aansprakelijk gesteld worden voor de verbintenissen die de vennootschap in het financieel plan heeft aangegaan.

EEN OPRICHTINGSACTE OPSTELLEN

De statuten zijn bepalingen die in de oprichtingsakte van de vennootschap moeten worden opgenomen. Hierin staan onder andere de identiteit van de oprichters, naam en doel van de vennootschap, regeling met betrekking tot de algemene vergadering en andere regels die zullen gelden in de vennootschap.

Bij de oprichting van een nv, comm. vennootschap, bvba en een cvba is een authentieke akte vereist, opgemaakt door een notaris. Voor een inbreng in natura is een verslag van een bedrijfsrevisor en een bijzonder verslag van de oprichters nodig.

De oprichtingsakte moet men registreren, neerleggen en bekendmaken

De oprichtingsakte moet vervolgens geregistreerd worden bij de Federale Overheidsdienst Financiën, binnen de 15 dagen

Daarna moet het uittreksel van de oprichtingsakte worden neerlegd bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

De vennootschap verkrijgt haar rechtspersoonlijkheid vanaf de dag waarop de bekend te maken uittreksels uit de oprichtingsakte neergelegd zijn.

Binnen de 15 dagen na de neerlegging moet het uittreksel van de oprichtingsakte ook gepubliceerd worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Dat gebeurt aan de hand van een formulier verkrijgbaar op de griffie van de Rechtbank van Koophandel. De griffie verzendt de nodige stukken zelf naar het Staatsblad.

De bekendmaking van de vennootschapsakten (o.m. de oprichtingsakte) is heel belangrijk. Het ontbreken ervan betekent dat de akte - behoudens uitzondering - niet inroepbaar is tegen derden. De vennootschapsakte kan slechts worden tegengeworpen aan derden vanaf de dag van bekendmaking, tenzij de vennootschap aantoont dat die derden er tevoren kennis van droegen.

De griffie zal de identificatiegegevens van de onderneming invoeren in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en aan de vennootschap een ondernemingsnummer toekennen.

AANLEGGEN VENNOOTSCHAPSREGISTER

In de nv, de comm.va, de (e)bvba, de cvba en cvoa moet een vennootschapsregister worden aangelegd dat op de maatschappelijke zetel ter inzage ligt. Dit register vermeldt per vennoot: naam, beroep, adres, aantal aandelen en gedane stortingen. Ook de overdrachten worden in het register bijgehouden.

Uw vennootschap stopzetten en dus volledig stoppen als zelfstandige met uw vennootschap is een complex gebeuren.

Hier spelen 2 belangrijke zaken die moeten worden behandeld:
  1. De vennootschap

  2. De vennoot

De vennootschap kan ook worden verkocht of overgedragen aan anderen.

Of ze kan worden stopgezet via tussenkomst van een notaris en/of accountant of revisor.

Hiervoor heb je beslist de hulp nodig van deskundigen. Je zult hun ereloon moeten betalen voorafgaand aan de definitieve stopzetting van je zaak. Ook zal er in dit geval een fiscale afrekening moeten gebeuren.

Verkoopt u uw vennootschap aan anderen?
Dit is het makkelijkst op voorwaarde dat je een koper hebt die ter goeder trouw en met kennis van zaken handelt.


Wij zijn steeds geintresseerd om bvba`s en nv`s over te nemen.

3. Aanschaf van een betaande vennootschap.


Als u met een betrouwbare partij in zee gaat is de overname van een vennootschap veilig en scheelt een berg administratieve rompslomp. Wij analyseren en controleren dagelijks meerder aanbod van vennootschappen en weerhouden uitsluitend een keuze uit de beste.


• Schuldenvrij bedrijf (schriftelijke garantie)
• Er is geen enkel startkapitaal nodig
• Er dient geen financieel plan opgemaakt te worden
• Geen aansprakelijkheid van de oprichters
• Bestaande ondernemingsnummer en ebentueel banknummer
• Onbeperkt aantal aandeelhouders (kunnen in het buitenland wonen)
• De aandeelhouders kunnen van een andere nationaliteit zijn
• Bedrijven en holdings (ook buitenlands) kunnen aandeelhouders zijn
• Interessante stelsels voor successie. 


Aanbod bestaande vennootschappen
 
bvba zakenkantoor 
Bestaat 25 jaar, wegens stopzetting door ouderdom, statuten aan te passen aan het gewenste doel... 
 
bvba Garage  
Schuldenvrije bvba uitbating garage opgericht in 2003 
 
cvba Horeca  
CVBA schuldenvrij met ruime doelstellingen opgericht en volstort in 1989 Horeca en meerdere commerciele activiteiten.
 

bvba zakenkantoor- immo

 
Schuldenvrije bvba zakenkantoor, boekhouding, Immo opgericht in 2011 met volstort kapitaal.
 

nv import-export china, worldwide

 
NV aangeboden opgericht in 2012 met een volstort kapitaal van 75.000euro
Met deze vennootschap is nooit gewerkt. Doel: toerisme / reisorganisatie, personentransport, import-export, groot en kleinhandel, fabricatie van allerlei producten, consulting, immobilien, alle mogelijke industriele, financiele en vastgoed activiteiten in binnen en buitenland, alle administratie zaken.
 

bvba horeca en ruime doelstelling

 
BVBA schuldenvrij met ruime doelstellingen opgericht en volstort in 2002 Horeca, patrimonium, management en meerdere commerciele activiteiten.
 

bvba import export

 
Schuldenvrije bvba met volgestort kapitaal, opgericht in 2006.
Import en export en meerdere commerciele verrichtingen.
 
bvba met patrimonium
Schuldenvrije bvba fitness met goed gelegen handelspand of project 400m2 en gevelbreedte van 9.5m gelegen nabij Antwerpen. Idiaal voor project 8 a 10 appartementen.
 
bvba Patrimonium bouw en management  
BVBA schuldenvrij met ruime doelstellingen opgericht en volstort kapitaal van 125.000 euro in 2011 Doel: bouw, beheer, patrimonium, management en meerdere commerciele activiteiten.
 
bvba Aankoop & verkoop tweedehands en nieuwe auto's  
Schuldenvrije bvba met volgestort kapitaal, opgericht in 2006.
Zeer ruime doelstellingen, laatste 3 jaar zonder activiteiten.
 
bvba Cleaningbedrijf
Schuldenvrije bvba Cleaning bedrijf. Bestaat 10 jaar en is volledig in orde en opgevolgd. Activiteiten worden stopgezet per  01/2016.
 
bvba Aannemer grondwerken
Schuldenvrij met ruime doelstellingen opgericht met volstort kapitaal in 2006. 
Doel: grondwerken, kabel leggen en meerdere commerciele activiteiten.